al contingut a la navegació Informació de contacte

2018-05-29: Concessió administrativa de Bé de domini públic del bar de les piscines

Per Decret d'Alcaldia 28/2018, de data 17 de Maig de 2018, s'ha aprovat el plec de Clàusules Econòmico-Administratives particulars que han de regir la contractació de la concessió administrativa de bé de domini públic del bar de les piscines municipals dels Soleràs, mitjançant concurs, procediment obert, així com s'anuncia simultàniament la licitació.

Els interessats podran presentar les ofertes, d'acord amb el que estableix el Plec de Clàusules Econòmico-Administratives, durant el termini de 15 dies naturals desde la publicació del present al web municipal i al perfil del contractant. El termini per presentar les ofertes finalitzarà el 12 de Juny de 2018.

Escut petit.jpg