al contingut a la navegació Informació de contacte

2018-07-23: L'Ajuntament aprova el mapa de capacitat acústica

El Ple de l'Ajuntament del Soleràs amb data de 17 de maig de 2018 va acordar aprovar inicialment la modificació del MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA del municipi del SOLERÀS per adaptar-lo a la normativa vigent.

Durant el termini de trenta dies hàbils en què ha estat exposat al públic no s'hi ha presentat cap reclamació ni al·legació. Ha quedat definitivament aprovat aquest document d'acord amb l'acord del Ple.

Escut petit.jpg

Capacitat acústica.jpg