al contingut a la navegació Informació de contacte

Normativa Canal de Denúncies

En compliment del que s'estableix en l'article 24 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals(LOPDGDD).

El Codi de Conducta de l’AJUNTAMENT DEL SOLERÀS, d'ara endavant ENTITAT estableix formalment els valors, referències i normes que han de guiar el comportament de les persones físiques i jurídiques que formen part d'aquesta, així com les seves actuacions amb clients, proveïdors i col·laboradors externs. En aquest document es fa esment al Canal de Denúncies com a eina de comunicació clau a través del qual s'ha d'informar sobre els possibles fets irregulars que puguin suposar un incompliment de les Lleis i codi ètic. Addicionalment, aquest Canal de Denúncies constitueix un dels pilars del compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018 de 5 desembre de Protecció de Dades Personals i de garantia de drets digitals (LOPDGDD), implantats a l'ENTITAT per a poder transmetre les conductes o fets susceptibles de ser delicte.

I. Àmbit d'aplicació

Aquesta normativa defineix el funcionament i principis del Canal de Denúncies de l'ENTITAT i serà aplicable a totes les comunicacions enviades des d'aquesta eina per les persones que integren l'ENTITAT, així com per aquells tercers que enviïn les seves denúncies o consultes des del formulari disponible a la web corporativa a aquest efecte.

 II. Objecte del Canal de Denúncies

L'objectiu del Canal de Denúncies és posar a la disposició de les persones que formen part de l'ENTITAT –i d'aquells tercers que mantenen una relació amb l'ENTITAT- una eina de fàcil accés a través de la qual és possible informar i comunicar fets irregulars relacionats amb l'ENTITAT.

 

  • Funcionament del Canal de Denúncies

III.I Principis rectors

Totes les comunicacions, incidències o qüestions que es remetin a través del Canal de Denúncies es tractaran respectant els següents principis:


- Independència: les actuacions derivades de les comunicacions rebudes es gestionaran pel departament jurídic, a traves del Responsable de Protecció de Dades i el Delegat de Protecció de Dades (DPD), a fi de garantir l'autonomia en les seves gestions i decisions.

 
- Objectivitat: es garantirà una anàlisi exhaustiva i completa dels fets i circumstàncies que hagin estat comunicats a través del Canal de Denúncies, evitant qualsevol tipus d'arbitrarietat en les actuacions, d'acord amb el protocol definit a aquest efecte*. La resolució de totes i cadascuna de les comunicacions rebudes quedaran sempre degudament justificades.


- Confidencialitat: les accions que es duguin a terme es realitzaran de manera discreta i absolutament confidencial, tant en la recerca i l'anàlisi com en l'obtenció i el tractament de la informació que sigui necessària, respectant Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).


- Autoritat: L'ENTITAT estableix la competència i autoritat del departament jurídic, a traves del Responsable de Protecció de Dades i el Delegat de Protecció de Dades (DPD), per a gestionar les comunicacions enviades a través del Canal de Denúncies i executar totes les accions que siguin requerides segons el que s'estableix en el protocol de resposta del Canal de Denúncies.

 
- Política anti-represàlies: en cap cas, es prendran represàlies contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus de consulta, denúncia o comunicació a través d'aquest canal, siguin fets certs o no.

 

III.II Tractament de la informació

Totes les comunicacions realitzades a través d'aquest canal seran recepcionades i analitzades, en primera instància i únicament, pel departament jurídic, a través del Responsable de la Protecció de dades i el Delegat de Protecció de Dades (DPD) de l'ENTITAT. Una vegada fet una anàlisi preliminar dels fets, iniciarà les accions i gestions oportunes d'acord al protocol definit a aquest efecte.

 

III.III Clàusula Protecció de Dades

El denunciant podrà mantenir el seu anonimat emplenant únicament les dades obligatòries necessàries per a la investigació del fet denunciat marcats amb un asterisc dins del formulari. L'ENTITAT garanteix la confidencialitat i l'anonimat dels denunciants.  

De conformitat en el que es disposa en els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i en l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. L'ENTITAT com a responsable de les dades facilitades, l'informa:

Responsable del tractament de les seves dades personals: AJUNTAMENT DEL SOLERÀS, NIF: P2525600I, CTRA. BELLPUIG, 23 - 25163 - EL SOLERÀS (LLEIDA), Telèfon: 973133232, ajuntament@soleras.ddl.net.

Finalitat del tractament: Recepció, gestió i emmagatzematge de denúncies.

Conservació: Les dades aportades es mantindran de forma confidencial i amb les degudes garanties i mesures de privacitat legalment exigibles. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió per part de l'interessat o durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.

Destinataris: Les dades aportades seran tractades i, en cas indispensable, cedits a terceres parts interessades, assessors o autoritats públiques amb les finalitats de, recerca i esclariment dels fets denunciats, determinació de responsabilitats, implantació d'accions correctives i, si escau, interposició de les accions legals i disciplinàries exigibles davant els òrgans responsables en cada cas.

Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al nostre domicili fiscal o a través del correu electrònic, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.

 

III.IV Receptors de les comunicacions del Canal de Denúncies

Totes les comunicacions realitzades a través d'aquest canal seran recepcionades i analitzades, en primera instància i únicament, pel responsable de la Direcció de Compliment i Processos Corporatius de l'ENTITAT. Una vegada fet una anàlisi preliminar dels fets, iniciarà les accions i gestions oportunes d'acord al protocol definit a aquest efecte.

 

*Protocol de resposta del Canal de Denúncies